CatSalut – Activitat jurídica i parlamentària

Activitat jurídica

  • 207Preparació i assessorament en convenis
  • 279Redacció de dictàmens i informes
  • 287Expedients judicials iniciats
  • 7Instruccions i normativa

Iniciatives parlamentàries

  • 251Catalunya