350 – CatSalut – Reforç, transformació i desenvolupament dels professionals del Servei Català de la Salut

Reforç i transformació dels professionals

Accions realitzades

    • 115Professionals que s’incorporen a través del Programa transversal COVID-19
    • 1.293 Inscripcions a activitats formatives
      Un/a mateix/a professional pot haver cursat diverses formacions